انجمن دوست‌داران زبان‌ها و فرهنگ ایران در دوسلدورف

مدرسه فارسی

«انجمن دوست‌داران زبان‌ها و فرهنگ ایران در دوسلدورف»

Freunde der iranischen Sprachen und Kultur

تلفن: 01773407107، ايميل: Persische-schule@hotmail.com

فيس بوک: Freunde der iranischen Sprachen und Kultur e.V.

فارسی فارسی

آلمانی Deutsch

ايران

ايران

ايران

ايران

ايران

ايران

ايران

اساسنامه انجمن دوست‌داران زبان‌ها و فرهنگ ایران در دوسلدورف

ماده 1 - نام و محل انجمن

نام رسمی انجمن عبارتست از «انجمن دوست‌داران زبان‌ها و فرهنگ ايران».

محل انجمن در شهر دوسلدورف است و در اين شهر به ثبت رسيده است.

ماده 2 – هدف و وظائف انجمن، بهره‌رسانی‌های غير انتفاعی

 • الف – هدف انجمن نگهداری و پرداختن به فرهنگ ايران است.
 • ب- وظائف انجمن به قرار زير است:
  1. برگزاری کلاس درس برای فراگيری زبان فارسی.
  2. مشاورت و حمايت در تحصيلات مدرسه‌ای به صورت کلاس‌های مخصوص به منظور تسهيل، انطباق و هماهنگی دانش‌آموزان ايرانی در موسسات آموزشی آلمان و آشنا ساختن آنها با فرهنگ کشور ميزبان.
  3. کوشش و ياری رسانی به اعضاء و افراد علاقمند جهت فراگيری زبان آلمانی.
  4. ايجاد کتابخانه و تدارک کتاب و مواد آموزشی برای اعضاء انجمن و علاقمندان.
  5. تدارک امکانات هنری و ورزشی برای علاقمندان.
 • ج_
  1. در انطباق با ماده 52 قانون ثبت انجمن‌ها، اهداف و فعاليت‌هایِ انجمن غير انتفاعی و در خدمت تبادل اطلاعات در مورد زندگی در ايران و آلمان و به منظور ايجاد تفاهم فرهنگی دوجانبه است.
  2. هدف اساسنامه به صورت‌های زير تحقق پيدا می‌کند:
   • الف- برگزاری سخنرانی‌ها به زبان فارسی و آلمانی
   • ب- کلاس‌های درس برای ايرانی‌ها و آلمانی‌ها (و يا ملت‌های ديگر)
   • ج- کلاس‌های مختلف از قبيل آشپزی و غيره
 • د- اين انجمن در پی فعاليت‌های سياسی نبوده به هيچ گروه و حزب سياسی وابستگی نداشته در مسائل سياسی اظهار نظر نمی‌کند.

ماده 3 – عضوگيری

 1. هر کس که علاقمند به پيگيری و تلاش در راه تحقق اهداف و آرمان‌های انجمن باشد می‌تواند به عضويت انجمن پذيرفته شود. تاييدِ هيئت مديره برای پذيرش عضويت لازم است.
 2. کليه افرادی که هنوز به عضويت انجمن در نيامده اند ولی مايل به استفاده از امکانات انجمن يا کمک به آن هستند به عنوان اعضاء غير رسمی و حامی انجمن محسوب می‌گردند.
 3. اشخاصی که حامی اهداف انجمن باشند، می‌توانند بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومی به عنوان عضو افتخاری برگزيده شوند.

ماده 4 – حق عضويت

ميزان حق عضويت در آيين نامه جداگانه‌ای که به تصويب مجمع عمومی خواهد رسيد اعلام خواهد شد.

ماده 5 – اتمام دوره عضويت

 1. دوره عضويت با استعفاء يا معافيت عضو از انجمن پايان می‌پذيرد.
 2. اعضايی که بر خلاف اهداف و مبانی انجمن عمل نمايند و يا رفتار آنان لطمه‌ای به نام و حيثيت انجمن وارد آورد بر اساس هيئت مديره از عضويت انجمن بر کنار و معاف خواهند شد.

ماده 6 – ارگان‌های انجمن

ارگان‌هایِ انجمن عبارتند از: هيئت مديره، شورایِ خانه و مدرسه و مجمع عمومی

ماده 7 – هيئت مديره

 1. تعداد اعضاء هيئت مديره پنج نفر می‌باشد.
 2. هيئت مديره ضمن تقسيم وظايف بين خود، دو نفر را از ميانِ خود به عنوانِ نمايندگانِ قانونی انجمن تعيين می‌کنند. کليه اقدامات اعضاء هيئت مديره بايد با تصويب هيئت مديره باشد.
 3. مدير آموزش توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود و در عين حال عضو هيئت مديره می‌باشد. انتخاب کادر آموزش بر اساس پيشنهاد مدير آموزش و با تصويب 3/2 آراء هيئت مديره انجام می‌گيرد.

ماده 8 – اختيارات هيئت مديره

هيئت مديره نماينده قانونی انجمن است و می‌تواند در چهارچوب اساسنامه در همه مواردی که در مجمع عمومی مطرح نشده است اتخاذ تصميم نمايد.

وظايف عمده هيئت مديره به قرار زير است:

 1. اجراء مصوبات مجمع عمومی
 2. تدارک و دعوت مجمع عمومی و تنظيم دستور جلسه
 3. تنظيم و پيشنهاد بودجه برای سال آينده، تنظيم و ارائه گزارش عملکرد و ترازنامه مالی سال گذشته.
 4. تصويب شهريه و حق تدريس کادر آموزش، بر اساس پيشنهاد شورای خانه و مدرسه
 5. تصميم در مورد پذيرش اعضاء

ماده 9 – انتخاب و دوره مسئوليت هيئت مديره

 1. هيئت مديره از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
 2. هيئت مديره تا انتخاب هيئت مديره جديد در مسئوليت خود باقی می‌ماند
 3. هيئت مديره فقط از بين اعضاء رسمی انتخاب می‌گردد.
 4. در صورت استعفاء عضوی از اعضاء هيئت مديره، هيئت مديره می‌تواند جانشينی برای عضو مستعفی انتخاب نمايد. اين نوع انتخاب حد اکثر برای دو عضو مستعفی اعتبار دارد.

ماده 10 – جلسات و تصميمات هيئت مديره

 1. جلسات هيئت مديره حد اقل ماهی يک بار و بر اساس تعيين محل و وقت قبلی تشکيل می‌شود.
 2. جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء هيئت مديره رسميت خواهد يافت. تصميمات با موافقت اکثريت اعضاء اتخاذ می‌گردد. هر کدام از جلسات بايد دارای صورت جلسه‌ای با امضاء هيئت مديره می‌باشد.
 3. هيئت مديره در تصميمات خود، پيشنهادات شورای خانه و مدرسه را مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 11 – شورای خانه و مدرسه

 1. شورای خانه و مدرسه از اولياء دانش‌آموزان کلاس‌های آموزشی و کادر آموزش بوده و به صورت ماهيانه تشکيل می‌شود.
 2. دعوت شورا توسط مدير گروه آموزش و با تعيين دستور جلسه يک هفته قبل از روز برگزاری انجام می‌گيرد.
 3. شورای خانه و مدرسه با حضور اکثريت اعضاء رسميت می‌يابد. پيشنهادات شورا برای اتخاذ تصميم به هيئت مديره ارجاع خواهد شد. اين پيشنهادات که بر اساس رای اکثريت اتخاذ می‌شوند، بايد در صورت جلسات شوراء که به امضاء رييس و منشی هر جلسه می‌رسد، منعکس باشد.
 4. کادر آموزشی با بررسی مسائل آموزشی نظرات پيشنهادی خود را جهت تصويب به هيئت مديره ارجاع خواهد کرد.

ماده 12 – مجمع عمومی

 1. مجمع عمومی بالاترين ارگان تصميم‌گيری انجمن است.
 2. در مجمع عمومی هر عضو رسمی دارای يک رای می‌باشد.
 3. مجمع عمومی می‌تواند در کليه موضوعات مربوط به انجمن از جمله موارد زير تصميم‌گيری کند:
  • الف– انتخاب هيئت مديره (4 نفر) و مدير آموزش.
  • ب– تصويب بودجه پيشنهادی هيئت مديره برای سال مالی جديد.
  • ج– تاييد ترازنامه مالی سال گذشته و قبول استعفاء هيئت مديره قديم.
  • د- تعيين حق عضويت اعضاء.
  • ه- تغييرات اساسنامه و انحلال انجمن.
  • و- تعيين اعضاء افتخاری انجمن.
  • ز- انتخاب دو بازرس مالی از اعضائی که نبايد عضو هيئت مديره جديد باشند. اين بازرسان همواره حق نظارت بر امور مالی را دارا بوده نتايج بازرسی‌های خود را بايد همراه گزارش هيئت مديره به مجمع عمومی ارائه نمايند.

ماده 13 – دعوت مجمع عمومی

 1. مجمع عمومی ساليانه يک بار و حد اکثر ظرف يک ماه پس از پايان سال مالی دعوت و تشکيل خواهد شد. دعوتنامه کتبی بايد برای تمام اعضاء حد اقل دو هفته قبل از روز تشکيل مجمع عمومی فرستاده شود. در اين دعوتنامه بايد دستور جلسه قيد شده باشد.
 2. هر عضو می‌تواند حد اقل يک هفته قبل از تشکيل مجمع عمومی، مواردی را که مايل است در دستور جلسه قرار گيرد به صورت کتبی به اطلاع هيئت مديره برساند. رييس مجمع وظيفه دارد اين موارد را به اطلاع مجمع برساند تا در صورتی که مورد تاييد قرار گرفت در دستور جلسه قرار دهد.

ماده 14 –مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند در هر زمان از طرف هيئت مديره يا بر اساس تقاضای کتبی 3/1 اعضاء انجمن تشکيل شود.

ماده 15 – تصميم‌گيری در مجمع عمومی

 1. مجمع عمومی با حضور 3/2 اعضاء رسميت می‌يابد. در صورت عدم رسميت، هيئت مديره موظف است حد اکثر ظرف يک ماه جلسه مجمع عمومی ديگری را به همان دستور جلسه برگزار کند. در اين جلسه حضور حد اکثريت اعضاء برای رسميت جلسه کافی است.
 2. يکی از اعضاء هيئت مديره رياست جلسه و عضو ديگر مسئول تنظيم صورت جلسه مجمع خواهد بود. موضوعات مجمع عمومی بايد در صورت جلسه ثبت گردد و به امضاء پيشنهاد دهنده و رياست مجمع عمومی برسد.
 3. تغييرلت در اساسنامه و انحلال انجمن با رای حداقل 3/2 اعضاء انجمن انجام می‌پذيرد.
 4. انتخاب اعضاء هيئت مديره و مدير آموزش با اکثريت نسبی آراء اخذ شده معتبر می‌باشد. چنانچه داوطلبی نتوانست به اکثريت نسبی دست بيابد، فرد ديگری پيشنهاد می‌گردد.

ماده 16 – سال مالی انجمن

سال مالی انجمن سال رسمی تقويمی می‌باشد.

ماده 17 – منابع مالی انجمن

 1. جهت تامين آرمان‌هایِ انجمن، هر عضو موظف به تلاش جهت يافتن هدايا و کمک‌های خيريه می‌باشد.
 2. پرداخت هدايا و کمک‌های خيريه هيچ گونه تعهدی را برای انجمن نخواهد داشت.

ماده 18 – انحلال انجمن

در صورت انحلال انجمن يا دور شدن از وظايف غير انتفاعی و عام المنفعه آن، اموال و دارائی انجمن با تصويب مجمع عمومی و مدير امور مالی به سازمان و انجمن خيريه ديگری واگذار می‌گردد. سازمان مذکور موظف است اموال واگذارشده را فقط جهت امور غير انتفاعی و عام المنفعه به مصرف رساند.

ساخت تارنما از دکتر نويد فاضل